Slovenska Pozvanka na OscarPOZV?NKA NA MEDZIN?RODN? S??A?

 

Srde?ne poz?vame V?s na

XII Medzin?rodn? detsk? s??a?n? festival

 

SNE?N? OSCAR‘2021

 

V priebehu posledn?ch 11 rokov takmer 4000 det? z r?znych kraj?n Eur?py sa z??astnilo medzin?rodn?ho festivalu detskej tvorby SNE?N? OSCAR. V janu?ri 2021 n?? festival sa uskuto?n? u? po 12 kr?t za sebou.

 

Festival sa kon? pod z??titou prim?tora mesta Star? ?ubov?a p?na  PhDr. ?ubo?a Tomko.

 

HL?VN? ?STANOVENIA

Medzin?rodn?ho detsk?ho festivalu s??a?e "SNE?N? OSCAR"

 

 Hlavn? ?lohy a ciele Medzin?rodn?ho festivalu a s??a?e

 

Hlavnou ?lohou festivalu je

vytvorenie tvoriv?ch kontaktov, posilnenie medzin?rodn?ch v?zieb a spolupr?ce prostredn?ctvom tvorivosti det?, vznik umeleck?ho potenci?lu mladej gener?cie.

 

Hlavn?m cie?om festivalu:

 • vytv?ra? podmienky pre podporu a rozvoj tvorivosti det?;
 • zachovanie a rozvoj n?rodn?ch kult?r.

2 . Podmienky pre ??as? na medzin?rodnom festivale-s??a?e

 

S??a?e sa m??u z??astni? kreat?vne deti, s?bory a jednotliv? umelci vo veku od 6 do 25 rokov (spev, choreografie, origin?lne, in?trument?lne a divadeln? ??nre, maliari).

 

 1. D?tum a miesto konania Medzin?rodn?ho festivalu a s??a?e

Hotel "Sorea 2 **" ?ubov?ansk? k?pele, Slovensko

Str?nka hotela: https://www.sorea.sk/lubovnianske-kupele/hotel-sorea-lubovna/galeria/ 

 

 1. S??a?n?m d?om je 06.01. a 10.01.2021. 
 1. Galakoncert laure?tov medzin?rodnej s??a?e je 09.01.2021.

 

S??a?n? kateg?rie a vekovej kateg?rii

 

Spev / Academick?, pop, folk /

 1. S?lo.
 2. Duet.
 3. S?bor / rozdelen? na trio, kvarteto, oktet /
 4. Spev?cky zborov.

Vekov? skupiny od 6 do 25 rokov

 

 

Choreografia

/ Klasick? hudba, hip-hop, tane?n? hudba, pop, ?udov? tanec, modern? a t.?/

 1. S?lo.
 2. Duet.
 3. S?bor / rozdelen? na trio, kvarteto, oktet /

Vekov? skupiny:

 

      - 1 Vekov? skupina – 4-8 rokov;

      - 2 Vekov? skupina – 9-11 rokov;

      - 3 Vekov? skupina – 12-14 rokov;

      - 4 Vekov? skupina – 15-25 rokov;

- 5 Vekov? skupina – 26 rokov a star?ie;

- 6 Zmie?an? vekov? skupina;. 

 

P?vodn? ??ner

/ Plastov? etuda, akrobacie, equilibre, antipode, at? /

 1. S?lo.

2.S?bor.

- Pod?a vekov?ch kateg?ri?.

 

In?trument?lny ??ner

/ Folk, symfonick? hudba, pop, at? /

 1. S?lo.

2.S?bor.

Vekov? skupiny od 10 do 25 rokov

 

Divadeln? ??ner

/ Amat?rske skupiny zo v?etk?ch trendov divadeln?ho umenia /

- Pod?a vekov?ch kateg?ri?.

 

Cena pre ??astn?kov: 105 EUR / 1 osoba

Cena pre sprievod (rodi?ov): 90 EURO / 1 osoba

V cene zahrnut?:

* ubytovanie x 2 (08.01. – 10.01.2021), noc? po 2-3 osoby na izb?ch s pr?slu?enstvom

* strava: pln? penzia,      

* festivalov? ??astn?cky poplatok (iba pre ??astn?kov),

* vstup do baz?na ka?d? de?,

* diskot?ky,          

* vecne ceny a festivalov? dar?eky,

* oh?ostroj.

* pre ved?cich vybran? spa proced?ry – GRATIS.

Ka?d? 11-a osoba ma ubytovanie a stravu GRATIS.

V cene nie s? zahrnut? dopravn? slu?by. V pr?pade potreby nev?hajte sa obr?ti?.

Za pr?platok vieme pon?knu? aj dopravn? slu?by.  

 

Maxim?lny po?et s??a?n?ch ??siel: 2 ??sla (s? zahrnut? v vene pobytu 100 EURO)

?al?ie ??sla s? za pr?platok. 10 EURO / 1 osoba / ka?d? ?al?ie 1 vyst?penie.

 

Doplnky:

 • Pr?platok za ubytovanie 2 osoby na izbe + 10 EURO za izbu na 1 noc (od tohto pr?platku s?

   osloboden? v?etci ved?ci s?borov, sprievodcovia a vodi?i)

 • Pr?platok za ubytovanie 1 osoby na izbe + 15 EURO za 1 izbu na 1 noc
 • Pr?platok za b?vanie v apartm?ne + 35 EURO za cel? apartm?n na 1 noc
 • Pr?platok za ka?d? ?al?? de? + 40 EURO / 1 osoba. / tri jedl? denne / 1 noc

Videoz?znamy z minuloro?n?ch festivalov:

Video No. 1: https://www.youtube.com/watch?v=PVvjXvDS8cs&t=7s

Video No. 2:  https://www.youtube.com/watch?v=wLmKgkIzT5g&t

Video No. 3:  https://www.youtube.com/watch?v=_Oq9gCC2cTM

 

S pozdravom,

Mgr. art. Oldrich Tymur

Konate? a organiz?tor festivalu "SNE?N? OSCAR"

Viber:            +421 905 53 71 90
Mobil:           +421 905 53 71 90
WhatssApp:  +421 905 53 71 90

E-mail: olansa@olansa.sk
SKYPE: tymur-tour
www.olansa.sk

 Комментарии - Всего 0


Оставить комментарийПоделитесь информцией о туре


Календарь


«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Опросы


Как бы Вы хотели путешествовать по Словакии?